۱۷۴۵۰۸۹۳۰۸حداقل_درصد_دروس_و_آخرین_رتبه_قبولی_رشته_داروسازی_دولتی_روزانه_کنکور_۹۵_۹۶